βιολογικα προιονταβιολογικα προιοντα
CityBioFarm - Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη CITY BIO FARM

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη CITY BIO FARM

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εταιρίας CITY BIO FARM IKE με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 ΕΕ, ενημερώνουμε τους πελάτες μας που δίνουν στοιχεία για τη φόρμα “PERSONAL DIET PROFILE» (με φυσική παρουσία στο κατάστημα ή μέσω e-mail) προκειμένου να λάβουν συμβουλές διατροφής από το αρμόδιο προσωπικό μας, ή δίνουν τα στοιχεία τους για την τακτική λήψη newsletter, προσφορών, προσκλήσεων σε εκδηλώσεις μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αποστέλλουν ερωτήματα διατροφής μέσω της ανάλογης φόρμας στην ιστοσελίδα μας, ή υλοποιούν αγορές μέσω του e-shop μας ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία delivery, για τον τρόπο και το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

1.Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και νομικές βάσεις της επεξεργασίας

1.1 Προσωπικά στοιχεία σας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ, ημερομηνία γέννησης ή ηλικία, τηλέφωνο κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, επάγγελμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα για την επικοινωνία μας μαζί σας, για να σας ενημερώνουμε σχετικά με νεότερα στο χώρο της διατροφής, άρθρα, νέα προϊόντα, προσφορές καθώς και εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.

Παράλληλα τα προσωπικά σας στοιχεία είναι απαραίτητα για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών ώστε να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με την φορολογική νομοθεσία στις περιπτώσεις αγορών μέσω του e-shop μας καθώς και για την περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας Delivery από μέρους σας.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που έχουμε αναλάβει απέναντί σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 ΄β) και το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 ΄στ).

1.3 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία σας. Τα δεδομένα υγείας αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τυγχάνουν επεξεργασίας με γνώμονα την προστασία της υγείας και το σεβασμό στην ιδιωτική ζωή σας μόνο εφόσον προηγηθεί ρητή συγκατάθεση σας.

Αφορούν στην περίπτωση που λαμβάνετε συμβουλές διατροφής από το αρμόδιο προσωπικό μας μέσω της φόρμας «personal diet profile» όπου παρέχετε (είτε με φυσική παρουσία στο κατάστημα, είτε μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα μας είτε μέσω αποστολής ερωτήματος από την φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας) και το αρμόδιο προσωπικό μας επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα σας:

- βάρος, ύψος καθώς και όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στο «ιατρικό ιστορικό» της φόρμας "Personal Diet Profile"

Τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα ώστε να επεξεργαζόμαστε τις συνήθειές σας καθώς και βασικά δεδομένα και να σας παραδίδουμε συμβουλές διατροφής (που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από τον αρμόδιο γιατρό σας, ούτε ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές ή φαρμακευτικές συνταγές ή θεραπείες).

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία, η ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1ά). Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ελεύθερα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αφού επικοινωνήσετε με την εταιρία μας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

2.Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι α) οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας β)τρίτα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία (πχ λογιστές, τεχνικοί υποστήριξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας) οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και έχουν αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης της εμπιστευτικότητας, γ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που ανακύψει περιστατικό παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

3. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η CITY BIO FARM IKE εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Φροντίζουμε ώστε η επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων να λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, να πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, να είναι επαρκής και σχετική. Παράλληλα μεριμνούμε ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, να μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια και να μη μοιράζονται με τρίτους παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας. Σχετικά με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων υγείας, ορίζεται το ένα έτος και των προσωπικών σας δεδομένων για την αποστολή ενημερώσεων και newsletter, αόριστα μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, η εταιρίας μας θα γνωστοποιήσει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβουμε γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Τα δικαιώματά σας

Ως πελάτες της CITY BIO FARM, έχετε α) δικαίωμα πρόσβασης ώστε να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, β) δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων που σας αφορούν, γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με επιφύλαξη του έννομου συμφέροντός της εταιρίας μας, γ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δ) δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, ε) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και στη λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης που σας αφορά, στ) δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης που μας χορηγήσατε στο παρελθόν, ανά πάσα στιγμή με απευθυντέα δήλωση βούλησης στην εταιρία μας ζ) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Fax: 210 6475628, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μαζί μας στο email: info@citybiofarm,gr, είτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και τηλέφωνο: 2310452420

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

Follow @instagram

βιολογικα προιοντα newsletter

ΚΕΡΝΑΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Κάντε μια στάση από το κατάστημά μας! Κάθε μέρα κερνάμε βιολογικά! Κάντε εγγραφή στο newsletter για να σας ενημερώνουμε για γευστικές δοκιμές, μαγειρικές επιδείξεις από τον Chef μας, παρουσιάσεις από ειδικούς διαιτολόγους και γυμναστές! Μείνετε συντονισμένοι...

Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σου! Μοιράσου την μαζί μας!

καταστημα βιολογικων προιοντων θεσσαλονικη facebook FACEBOOK καταστημα βιολογικων προιοντων θεσσαλονικη instagram INSTAGRAM
Your Saved Item (0)